Cynllunio fy nhaith

Dod o hyd i’r arhosfan bysiau agosaf

Arosfannau bysiau defnyddiol

Cynghorion ynghylch teithio’n lleol

  • Ar y bws
  • Ar y trên
  • Ar y beic
  • Cerdded
  • Tacsi
  • Car

Fyngherdynteithio

Cynllun a gaiff ei redeg gan Lywodraeth Cymru yw fyngherdynteithio, sy’n galluogi unrhyw berson ifanc 16 - 21 oed i arbed o leiaf 1/3 ar bris tocynnau bws yng Nghymru!

Mae’n syml iawn – gwnewch gais ar-lein yma ac fe gewch chi’r cerdyn cyn pen 10 diwrnod gwaith. Ar ôl cael eich cerdyn, dangoswch ef i’r gyrrwr ar eich bws!

Y cyfan y mae arnoch ei angen i wneud cais yw cyfeiriad yng Nghymru a llun sy’n addas i’w lanlwytho.

Gallwch gael gwybod mwy am y cerdyn yma.


Ar y bws

I gael gafael ar amserlenni, ewch i wefan Traveline Cymru yma.


Bws Caerdydd

Fel y mae’r enw yn awgrymu, mae Bws Caerdydd yn darparu gwasanaethau bws yng nghanol y ddinas a’i maestrefi ac i amryw fannau y tu allan i’r ddinas (e.e. Casnewydd, Penarth, Dinas Powys, Y Barri, Sain Tathan a Llanilltud Fawr).

Mapiau o rwydwaith Bws Caerdydd
Bws Caerdydd (gwasanaethau ac amserlenni)


Newport Bus

Mae nifer o ddarparwyr eraill yn cynnig gwasanaethau bws rhwng Caerdydd ac ardaloedd cyfagos. 

Newport Bus


Stagecoach

Mae nifer o ddarparwyr eraill yn cynnig gwasanaethau bws rhwng Caerdydd ac ardaloedd cyfagos. 

Stagecoach


Gwybodaeth arall

I gael gwybodaeth am unrhyw deithiau eraill pellter hir ar fysiau, ewch i wefan National Express neu Megabus


Gwasanaethau defnyddiol

Ar y trên

I gynllunio taith ar y trên, ewch i Traveline Cymru a dewiswch ‘Trên yn unig’. I gael rhagor o wybodaeth am docynnau, ewch i Trafnidiaeth Cymru.

Cynllunio teithiau ar y beic

I gynllunio taith ar feic, defnyddiwch Gynlluniwr Beicio Traveline sydd ar dop ffenestr y Cynlluniwr Taith yn y fan hon.

 


NextBike

Mae llawer o orsafoedd NextBike o amgylch y safle. Gallwch weld eu lleoliad a gweld faint o feiciau sydd ar gael drwy ddefnyddio ein Chwiliwr Arosfannau Bysiau yn y fan hon. Chwiiwch am Ysbyty Brenhinol Caerdydd. 

Cerdded

I gael gafael ar gyfarwyddiadau er mwyn cerdded i unrhyw le ar gampws Prifysgol Caerdydd, defnyddiwch y map rhyngweithiol hwn.

Tacsi

Premier (029 2055 5555)
Dragon (029 2033 3333)
Capital (029 2077 7777)

Teithio i Gampws Parc Cathays/Maendy

Mae traffordd yr M4 yn gwasanaethu Caerdydd ac mae modd cyrraedd y ddinas yn rhwydd o bob cwr o Brydain.

O dde-orllewin Lloegr dilynwch yr M5, ac o dde Lloegr dilynwch briffyrdd dosbarth A i’r M4.

O’r Alban, gogledd Lloegr a chanolbarth Lloegr teithiwch ar hyd yr M50 i’r M4.

Teithio tua’r dwyrain ar hyd yr M4. Gadewch y draffordd wrth Gyffordd 32 ac ewch ar hyd yr A470, gan ddilyn arwyddion ar gyfer canol y ddinas, i mewn i ardal Cathays.

Teithio tua’r gorllewin ar hyd yr M4. Gadewch y draffordd wrth Gyffordd 29 ac ewch ar hyd yr A48(M)/A48, gan ddilyn arwyddion ar gyfer Dwyrain a De Caerdydd, nes cyrraedd yr A470. Dilynwch yr A470, gan ddilyn arwyddion ar gyfer canol y ddinas, i mewn i ardal Cathays.


Parcio

Ychydig o leoedd parcio sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd, a bydd cynlluniau i wneud rhagor o waith ehangu a gwella ym mhob rhan o ystâd y Brifysgol yn effeithio ymhellach ar y graddau y bydd cyfleusterau parcio ar gael yn y dyfodol.


Parcio a Theithio

Mae gan Gaerdydd ddigon o wasanaethau parcio a theithio. Gallwch barcio eich cerbyd mewn tri lle er mwyn cael eich hebrwng ar fws i ganol y ddinas. Mae hynny’n rhatach na pharcio yng nghanol y ddinas ac mae’n fodd i osgoi’r straen sy’n gysylltiedig â chwilio am le i barcio.


Rhannu car

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhannu car, ewch i Gynllun Rhannu Lifft Prifysgol Caerdydd

 

Os oes angen i chi chwilio am broblemau teithio sy’n effeithio ar wasanaethau, ewch i wefan Traveline.

Gweld ein tudalen ‘Problemau teithio’

Gallwch ffonio’r asiantiaid yn ein Canolfan ar 0300 200 22 33

Gallwch fynd i’n gwefan cymraeg.traveline.cymru

Rydym yn cynnig gwasanaeth negeseuon testun. Rhif Traveline ar gyfer negeseuon testun yw 84268*

Gallwch lawrlwytho ap Traveline Cymru
ar gael ar ddyfeisiau iPhone ac Android.

* Nid yw 84268 yn rhif cyffredin. Gallai gostio mwy na neges destun arferol ac efallai na fydd yn rhan o unrhyw fwndeli tariff. Gofynnwch i’ch darparwr ffôn symudol.

** Ni fydd yn rhaid i chi dalu am yr ateb os yw’r arosfannau bysiau dan sylw yng Nghymru. Bydd yn rhaid i chi dalu £0.25 am yr ateb os yw’r arosfannau bysiau y tu allan i Gymru.

Cofrestru i gael llythyr newyddion

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am ddigwyddiadau